Hur du skapar ett attraktivt värdeerbjudande

Ditt värdeerbjudande är så mycket mer än din tjänst eller produkt. Det är en kombination av faktorer som tillsammans skapar värde för dina kunder. Utöver din produkt kan det även vara sättet du levererar ditt erbjudande på eller hur du interagerar med dina kunder. Det är viktigt att du presenterar ditt erbjudande på det sätt som tilltalar dina kunder bäst.

Nyttan i förhållande till kostnad

Vår första reaktion är ofta att fokusera på att designa produkten eller tjänsten. Men kunder köper inte en tjänst eller en produkt. De köper värdet av någonting, och det värdet måste vara något de prioriterar. Det räcker inte att en tjänst eller produkt genererar kundnytta. Kostnaden är också en faktor. Om nyttan kostar för mycket blir kundvärdet lågt.

Kundvärdet utgörs av nyttan i förhållande till kostnaden. Det högsta upplevda värdet är en utvärdering av alla faktorer som påverkar. Faktorer som spelar in kan exempelvis vara kopplingen till varumärket, tidigare erfarenheter av produkten eller tjänsten, priset, kostnader som uppstår på sikt, vad andra tycker och så vidare.

Det högsta upplevda värdet skiljer sig åt mellan olika kundsegment, och därför är det viktigt att paketera varje värdeerbjudande utifrån varje segments prioriterade behov. Alla vill ju trots allt inte ha samma sak.

Exempel på kundvärde

Kundvärden kan vara kvantitativa eller kvalitativa. Exempel på kvantitativa kundvärden är pris, kostnadsreduktion, snabbhet, funktion, riskreduktion eller tillgänglighet. Kvantitativa värden kan ofta konkretiseras genom att man mäter värdet i siffror. Det kallas att kvantifiera ett kundvärde.

Istället för att säga ”du kommer att spara tid” kan du till exempel konkretisera och säga ”genom att använda vår tjänst minskar du spilltiden med 20 procent eller 2 timmar varje vecka”.

Kvalitativa kundvärden handlar mer om upplevelser och är mer känslobaserade. Exempel på kvalitativa kundvärden är design, status, kundanpassning, identitet och kundservice. För att öka kvalitativa kundvärden behöver man maximera kundupplevelsen.

Börja handla