Skip to main content
 

Villkor

Tillämplighet

Läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor reglerar din åtkomst till och användning av www.vistaprint.se/munskydd (”Webbplatsen”) samt tillhandahållande och försäljning av produkter och tjänster från Vistaprint B.V. och/eller dess dotterbolag och/eller leverantörer, efter vad sammanhanget kräver (”Vistaprints villkor”). 

Genom att ansluta till eller använda dig av den här Webbplatsen, accepterar du att du är bunden av att följa Vistaprints villkor samt alla eventuella ytterligare riktlinjer, begränsningar eller regler som kan läggas upp i anslutning till vissa avsnitt och tjänster på den här Webbplatsen. Alla sådana ytterligare publicerade riktlinjer, begränsningar eller regler anses hädanefter vara införlivade i Vistaprints villkor. Vistaprint förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar på denna Webbplats och i Vistaprints villkor. Du bör granska Vistaprints villkor varje gång du går in på den här Webbplatsen.

Du samtycker även till att vi kan förmedla all juridisk kommunikation och alla juridiska meddelanden elektroniskt till dig genom att publicera dem på Webbplatsen eller, om vi så väljer, genom att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav när du registrerade dig på Webbplatsen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt genom att kontakta kundtjänst. Men om drar tillbaka ditt samtycke till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt, måste du stänga ner dit konto.

Upphovsrättsskyddat material för begränsad användning

Denna Webbplats innehåller grafik, fotografier, bilder, dokumentlayouter, bildmaterial, text, typsnitt, musik, programvaruverktyg och annan information (i det följande kallat ”Innehåll”). Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Cimpress plc och/eller dess dotterbolag (i det följande kallat ”Vistaprint”) eller upphovsrättsskyddad egendom som tillhör parter från vilka Vistaprint har licensierat sådan egendom. Alla rättigheter för denna Webbplats och dess Innehåll förbehålles världsomfattande. Det är strängt förbjudet att inneha, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av detta Innehåll utöver vad som uttryckligen tillåts i Vistaprints villkor. Vistaprint förbehåller sig rätten att lägga till, ta bort eller ändra delar av Innehållet när som helst utan förvarning. Alla ändringar i Innehållet, antingen av Dig eller Vistaprint, förblir egendom tillhörande Vistaprint och dess licensgivare.

Verktygen för logotypdesign som tillhandahålls på denna Webbplats använder ett begränsat antal element, däribland ikoner, teckensnitt, färgscheman och designeffekter. Vistaprint förbehåller sig rätten att använda alla sådana element och att göra dem tillgängliga för användning av andra parter i framtiden. Du erhåller inte rätt till eller anspråk på någon av de enskilda logotypdesignelementen genom att du skapar en logotypdesign och/eller genom att du infogar en logotypdesign i en eller flera produkter. Andra Vistaprint-kunder kan komma att använda designverktygen för att skapa logotyper som har liknande eller identiska kombinationer av dessa delar, och Vistaprint garanterar inte att din logotyp inte kommer att ha likheter med logotyper som designas och används av andra parter. Vistaprint utfäster ingen garanti av något som helst slag att de logotypdesigner som skapas med designverktygen inte gör intrång i, eller är föremål för anspråk på intrång, i varumärket eller andra rättigheter för annan part. Det är helt och hållet ditt ansvar att erhålla råd av jurist om huruvida logotypdesignen är laglig för din användning och inte gör intrång i annan parts rättighet.

Användning av Webbplatsen

Du ges behörighet att gå in på och använda denna Webbplats och dess Innehåll för det enda syftet att förbereda, utvärdera och beställa produkter eller tjänster enbart av Vistaprint (i det följande kallat ”Produkter”). Ingen annan nedladdning, användning, publicering, distribution eller bevarande av någon del av Innehållet godkänns eller tillåts. Att du erhåller Produkter från Vistaprint ger dig inte rätten att använda någon del av Innehållet förutom de slutgiltiga Produkter så som de tillhandahålls av Vistaprint.

Du samtycker till att använda denna Webbplats på ett ansvarsfull sätt som till fullo följer Vistaprints villkor samt dina lokala lagar och regler, inklusive regler för export och import. Ingen del av Innehållet får på något som helst sätt användas som varumärke eller servicemärke, för pornografisk användning, i olagligt syfte eller för otillåten användning, för att förtala någon, för att kränka någons rätt till publicering eller sekretess, för att göra intrång på annans upphovsrätt, varunamn, varumärke, servicemärke eller annan immateriell rättighet som tillhör person eller enhet. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för att tillverka Produkter som är stötande, olagliga, ofredande, ärekränkande, hotfulla, skadliga, obscena, illvilliga eller på annat sätt anstötliga. Vistaprint kan avsluta sina tjänster till kunder som använder sig av Vistaprint för oönskade aktiviteter.

Du är ensamt ansvarig för användandet av Innehåll i kombination med andra bilder, grafik, text eller annat material som du lägger till på dina Produkter. Du samtycker till att du inte kommer att inkludera några texter, bilder, designer, varumärken, servicemärken eller något upphovsrättsskyddat verk från någon tredje part i dina Produkter såvida du inte har fått erforderliga tillstånd från ägarna. Du garanterar att dina Produkter inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätt till publicering eller sekretess, och inte kommer att kränka eller förtala någon tredje part, och att du har skaffat alla erforderliga rättigheter eller tillstånd du behöver för att inkorporera material från tredje part i dina Produkter. Genom att göra en beställning på denna Webbplats bekräftar du att du har alla erforderliga tillstånd, rättigheter och befogenheter att utföra beställningen, och du ger Vistaprint tillåtelse att producera Produkterna å dina vägnar. Du ger Vistaprint tillåtelse att kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten av och vektorisera allt uppladdat innehåll (d.v.s. innehåll du har laddat upp) i syfte att hantera beställningen. Du försäkrar även att du har tillräckliga rättigheter att ge Vistaprint tillåtelse att kopiera, modifiera, skapa härledda arbeten av och vektorisera allt uppladdat innehåll i syfte att hantera beställningen.

Du samtycker till att du är ansvarig för att skydda ditt lösenord och kontrollera tillgången till ditt registrerade konto. Du samtycker till att du är ansvarig för alla beställningar som görs eller andra åtgärder som utförs via ditt registrerade konto.

Avsedd användning av ansiktsmasker

De här ansiktsmaskerna är inte medicintekniska produkter eller personlig skyddsutrustning (PPE) och är inte avsedda för att användas av vårdpersonal, på sjukhus eller på vårdinrättningar. Dessa ansiktsmasker ska inte användas i:

  • Kirurgiska miljöer eller där hög risk för vätskor, kroppsvätskor eller andra farliga vätskor kan förekomma.

  • Kliniska miljöer med hög risk för infektion genom inandning.

  • Nära högintensiv värmekälla eller brandfarlig gas.

Försäljningsvillkor

Vistaprints villkor reglerar all försäljning och utesluter alla andra villkor, inklusive villkor som du kan hävda är tillämpliga enligt inköpsorder, beställningsbekräftelse eller andra dokument. Anställda hos Vistaprint har inte befogenhet att göra några utfästelser gällande Produkterna, annat än om det skriftligen bekräftas av Vistaprint.

Vistaprint förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar utan skyldighet att ange något skäl för detta. Ingen beställning ska anses vara godkänd av Vistaprint förrän den bekräftas utan förbehåll.

Du samtycker till att alla uppgifter som tillhandahålls Vistaprint i syfte att genomföra ett köp samt vald betalningsmetod är korrekta och att tillräckliga medel eller kreditfaciliteter finns för att täcka hela kostnaden för de beställda Produkterna. Vistaprint förbehåller sig rätten att kontrollera dina betalningsuppgifter innan en beställning godkänns.

Vistaprint kan slå samman beställningar till en enda leverans eller dela upp en beställning på flera leveranser. Eventuella datum som anges för leverans av Produkter är preliminära. Tid för leverans ingår inte i det kontrakt som dessa Vistaprints villkor utgör, och Vistaprint ska inte hållas ansvarig för förlust eller utgift som du lider på grund av försening i leveransen av Produkter, oavsett hur den uppkommit.

Överlåtelse

Kunden samtycker till att leveransvillkoren för alla tryckta Produkter är FOB leveranspunkt och att ägarskapet övergår till kunden vid transport. Det här innebär att risken för förlust och äganderätten till sådana objekt övergår till dig vid vår leverans till speditören. För Produkt som ska tillhandahållas kunden i elektroniskt format samtycker kunden till att leverans av sådan Produkt ska anses ha inträffat antingen (a) vid den tidpunkt då vi överför Produkt via e-post eller annan elektronisk kommunikation som adresserats till kunden, eller (b) vid den tidpunkt då vi överför en avisering till kunden om att Produkten är tillgänglig för nedladdning från Webbplatsen.

Ångerrätt

Den lagstadgade ångerrätten (eller rätten att avbeställa) som gäller konsumenter som ingår distansavtal och innebär att man kan ångra (eller avbeställa) ett kontrakt inom 14 dagar från mottagande av Produkterna, utan att ange skäl därför eller att ådra sig kostnader för detta, gäller inte för varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som tydligt anpassats. De Produkter som beställs från Vistaprint anpassas av kunden, och du kan därför inte utöva ångerrätt. Våra icke-anpassningsbara ansiktsmasker kan på grund av hälsoskydds- och hygienskäl endast returneras för återbetalning om förpackningens försegling inte har brutits. 

För dessa Produkter, och om du är konsument, kan du utöva din ångerrätt inom 14 dagar från det att du har mottagit din beställning, utan att du behöver ange några skäl till returen. Om denna period löper ut på en lördag, söndag eller allmän helgdag förlängs perioden till nästa vardag. För att utöva denna ångerrätt, som enbart gäller ovan nämnda Produkter, ber vi dig att informera oss per brev eller sidan Kontakta oss och ange ditt namn, fysiska adress, telefonnummer, e-postadress, beställningsnummer och vilka Produkter du vill skicka tillbaka:

Vistaprint B.V.
Att: Customer Service
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederländerna

Vi kontaktar dig när vi har mottagit din begäran för att avgöra om ångerrätten är giltig för dig som konsument och för de aktuella Produkterna. Vi meddelar också hur vi vill att du skickar tillbaka Produkterna. Observera att du ansvarar för att välja leveransmetod och speditör. Alla returer sker på din egen risk, och du står för kostnaden. När vi har mottagit Produkterna i oskadat skick och i deras originalförpackningar, kommer Vistaprint att återbetala utan dröjsmål och inte senare än 30 dagar från det datum då denna rättighet utövades, den betalade köpesumman för de returnerade artiklarna, exklusive den ursprungliga leveranskostnaden samt kostnaderna för returen av Produkterna.

Skadeersättning

Du samtycker till att du ska hålla Vistaprint och alla parter från vilka Vistaprint har licensierat delar av Innehåll, och deras chefer, tjänstemän och anställda, skadeslösa samt försvara dem mot alla krav, skadeståndsskyldigheter, skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska avgifter och kostnader som uppstår ur eller är kopplade till (i) ditt brott mot dessa Vistaprints villkor, eller (ii) process, fordran eller krav som uppstår av eller är kopplat till text, fotografi, bild, grafik eller annat material som du införlivat i Produkter, som inte var del av standardinnehållet på Webbplatsen.

Garantiförklaring

DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. DU GODTAR ATT DRIFTEN AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE FÖRBLIR OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL. REFERENSER OCH LÄNKAR TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OBEROENDE FÖRETAG KAN FÖREKOMMA PÅ WEBBPLATSEN. DESSA REFERENSER OCH LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT.

Vistaprints nöjdhetsgaranti gäller i 10 år efter inköp. Om du begär en återbetalning beror det delvis på din bank exakt hur lång tid det tar innan du får pengarna tillbaka. I de flesta fall bör du dock få återbetalningen inom 30 dagar. Vissa omständigheter ligger utanför Vistaprints kontroll och täcks därför inte av nöjdhetsgarantin. Observera att vi inte kan hållas ansvariga för: Stavning, interpunktion eller grammatiska fel som kunden har gjort, dålig kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel orsakade av kunden när denne skapade Produkten, fel i av kunden valda alternativ, såsom ytfinish, kvantitet eller produkttyp samt produktskador som har uppstått efter leveransen till kunden.

Granska dina designer noggrant och korrigera eventuella fel innan du slutför din beställning. Vi på Vistaprint korrekturläser inga dokument som våra kunder har skapat innan de behandlas.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTAPRINT ELLER DESS LICENSTAGARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, ELLER NÅGON AV DERAS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA FRÅN UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, OBEROENDE AV OM VISTAPRINT HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV ELLER PRESTANDA PÅ WEBBPLATSEN ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM DU BESTÄLLER FRÅN VISTAPRINT ELLER DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR SOM UPPSTÅR UTIFRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDE, VIRUS, FÖRSENING ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTAPRINT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADA ELLER FÖLJD SOM UPPSTÅR AV, ELLER ÄR KOPPLAD TILL, DIN OLÄMPLIGA ELLER OBEHÖRIGA ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL.

Vistaprint ska inte hållas ansvarig på något sätt för förlust, skada, kostnader eller utgifter (inklusive förlust av vinst) som uppstår direkt eller indirekt till följd av underlåtenhet eller försening i att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal på grund av någon händelse utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, strejker, fackliga stridsåtgärder, fel på strömförsörjningen eller utrustning, regeringsåtgärd eller force majeure.

Det ansvar som Vistaprint och dess licensgivare, leverantörer eller återförsäljare och deras respektive tjänstemän, chefer, anställda och agenter har, gällande krav som uppstår till följd av utförande eller brist på utförande av Vistaprints åtaganden i enlighet med Vistaprints villkor, vare sig baserat på garanti, kontrakt, underlåtenhet, strikt ansvar eller annat, ska inte överskrida, sammantaget, nettoköpesumman (exklusive moms, leverans och behandling) för sådana produkter eller tjänster. Under inga omständigheter ska ansvaret inbegripa skada för förlust av vinst eller intäkter; ökning av kostnad för köp eller införskaffande av material, tillbehör eller tjänster; kostnad för ersättningskapital; krav från köparens kunder; avgifter för lager eller användning eller oförutsedda skador eller följdskador av något som helst slag.

Webbplatsfeedback

Kommentarer, förslag eller annan feedback (i det följande ”Feedbackuppgifter”) som tillhandahålls Vistaprint gällande driften av eller Innehållet på denna Webbplats ska tillhandahållas av användaren och tas emot av Vistaprint på icke-konfidentiell basis. Alla sådana kommentarer, förslag och annan information ska övergå till att vara Vistaprints exklusiva egendom. Genom att skicka in sådan information till Vistaprint samtycker du till att du överför och tilldelar, utan kostnad, allt anspråk på, alla rättigheter och all äganderätt till informationen, inklusive all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att det ska stå Vistaprint fritt att obegränsat använda sådan information.

Gällande lag och särskiljande

Din avtalspartner och säljaren av produkterna och tjänsterna som erbjuds och säljs på denna Webbplats är Vistaprint B.V. med säte i Venlo, Nederländerna. Alla frågor som rör skydd av, intrång på eller missbruk av upphovsrättsskyddat material ska regleras av upphovsrättslagar i USA. Alla andra frågor som rör din tillgång till eller användning av denna Webbplats eller beställning via annan metod offline ska regleras av lagarna i Nederländerna. Alla rättsliga åtgärder eller förhandlingar rörande eller till följd av din tillgång till eller användning av denna Webbplats eller beställning via offlinemetod ska inledas i Roermond, Nederländerna. Du samtycker till att underordna dig den behörighet de domstolar som finns i Roermond, Nederländerna har, och samtycker till att jurisdiktionsorten är lämplig för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. Du samtycker till att FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor inte tillämpas på någon försäljning under dessa Vistaprints villkor.  

Om någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor är ogiltiga, olagliga, juridiskt verkningslösa eller bedöms sakna juridisk giltighet, ska den bestämmelsen anses struken, och giltigheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser i dessa villkor ska inte påverkas av detta.

Vi är införstådda med att man i vissa jurisdiktioner kan ha juridiska rättigheter som konsument. Om du använder tjänsterna för ett personligt syfte ska ingenting i dessa villkor eller några ytterligare villkor begränsa några juridiska konsumenträttigheter som inte kan avstås genom avtal. Europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform) som kan nås här: http://ec.europa.eu/odr. Vi ingår inte några tvistlösningsförfaranden inför SGC (den nederländska tvistkommittén för konsumentfrågor).