Ärenden gällande upphovsrätt och varumärken rörande kunder av Vistaprints värdtjänster

UPPHOVSRÄTT

Om du tror att en webbplats som Vistaprint tillhandahåller värdtjänster för gör intrång på ditt upphovsrättsskyddade verk och du vill att vi tar ner eller inaktiverar de material som gör intrång, måste du förse oss med all information som krävs i nedanstående Anmälan om påstått intrång. Den information som krävs ska på alla väsentliga punkter uppfylla kraven som anges i den amerikanska lagen Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C paragraf 512(c)(3)(A).

Vi kräver följande information av dig:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur från en person med befogenhet att handla som ombud för innehavaren av en ensamrätt som påstås ha utsatts för intrång.
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en och samma webbplats omfattas av en anmälan, en uttömmande lista över sådana verk.
 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktiviteten samt tillräcklig information för att vi rimligen ska kunna lokalisera materialet.
 4. Tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta dig, som till exempel en adress, ett telefonnummer och, i förekommande fall, en e-postadress.
 5. Ett meddelande i vilket du beskriver att du i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som beskrivs i ärendet inte är godkänd av upphovsrättens innehavare, dess ombud eller enligt lagen.
 6. Ett meddelande i vilket du beskriver att informationen i din anmälan är korrekt och att du på heder och samvete har befogenhet att handla som ombud för innehavaren av en ensamrätt som påstås ha utsatts för intrång.

En anmälan som inte uppfyller ovanstående krav anses inte vare sig ge
Vistaprint faktisk kännedom om intrång eller göra Vistaprint medvetet om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att material eller handlingar gör intrång. Registrerat ombud enligt 37 C.F.R. § 201.38. Det registrerade ombudet för Vistaprint är:

Utsett ombud: Victoria Clifford
Ombudets adress: Cimpress USA Incorporated
170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Telefon: (781) 652-6300
Fax: (781) 652-6092
E-postadress: [email protected]

Hämta anmälan om påstått intrång

VARUMÄRKE

Denna policy är framtagen för att adressera varumärkesrelaterade anmälningar gällande hemsidor som Vistaprint hostar åt sina kunder.

Vistaprint erbjuder elektroniska tjänster som webbhotell och köp av domännamn (via en tredjepartsförvaltare) med hjälp av automatiserade, kundhanterade
onlineverktyg. Vårt verktygsset innehåller ett utbud av designmallar och redigeringsfunktioner online som gör det möjligt för våra kunder att skapa, fylla i och/eller ladda upp önskat innehåll på sina hemsidor.

Som en del av våra Villkor garanterar våra kunder att de har vederbörliga immateriella rättigheter
till allt innehåll som de skapar eller laddar upp till våra värdservrar som en del av deras webbplats. Dessutom samtycker våra kunder till att hålla Vistaprint skadeslös och fri från allt ansvar som är resultat av brott mot ansvarsförbindelser inklusive den tidigare nämnade immaterialrätten.

Om du har ett ärende som rör användandet av ditt varumärke på en kundhemsida som hostas av Vistaprint ber vi dig skicka följande information till [email protected]:

 1. Dokumentation som fastställer din giltiga varumärkesrätt samt de varor och/eller tjänster den avser. Ett giltigt varumärke måste vara registrerat hos en statlig myndighet. Denna policy adresserar inte lagliga rättigheter för oregistrerade varumärken eller varumärken som endast har registrerats hos lokala registreringskontor.
 2. Ett dokumenterat exempel på användande av varumärket på en hemsida hostad av Vistaprint, vilket du invänder mot, inklusive information om de specifika varor och/eller tjänster som erbjuds av kunden och varför du anser att användet är en överträdelse av dina rättigheter. Var god tillhandahåll, som tillämpligt, specifika URL:er, skärmdumpar eller annan relevant information.
 3. Kontaktinformation till ägaren av varumärket inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 4. Ett intyg som styrker din befogenhet i detta ärende (om du själv inte är ägare av varumärket).

När Vistaprint har motagit anmälan kommer en utredning av ärendet att påbörjas. Om vi, efter utredning, anser att det finns rimlig grund för anmälan kommer vi att:

 1. Vidarebefordra anmälan, inklusive all information du har tillhandahållit, till kunden som är ansvarig för hemsidan i fråga.
 2. Begära att kunden antingen löser ärendet direkt med ägaren av varumärket (eller behörig part), eller tar bort det innehåll som har bestridits från hemsidan inom en tvåveckorsperiod.
 3. Om kunden, efter två veckor, inte har antingen tagit bort det innehåll som har bestridits, eller gett oss skälig grund att tro att tvisten med ägaren av varumärket har lösts eller är på väg att lösas, kommer vi att stänga av hemsidan.
 4. Om anmälan är baserad på ett domännamn registrerat å en kunds vägnar, kommer Vistaprint att, efter tvåveckorsperioden, stänga av hemsidan, omdirigera domännamnet till en fristående väntesida, samt låta registreringen av domännamnet att löpa ut (normalt ett år efter den ursprungliga registreringen eller den senaste förnyelsen).
 5. Om anmälan är relaterad till köp av sökord till sponsrade länkar från tredje part (t.ex. Google AdWords™), löper våra policys normalt parallellt med sökföretagets policy vad gäller varumärkesärenden.

Vistaprint har inga skyldigheter att undersöka några ärenden som inte följer processen eller uppfyller kraven på information som framgår ovan. Icke desto mindre, och i den mån det är möjligt,
kommer alla ärenden relaterade till hemsidor hostade av Vistaprint och tredje parts varumärken att hanteras enligt ovannämnd process.

Under utredningens gång, om omständigheterna skulle kräva så, och efter vårt eget gottfinnande, kan Vistaprint komma att följa en förändrad, fördröjd, påskyndad eller modifierad process jämfört med den som beskrivs ovan.