Senast uppdaterat: 12 april 2024

Läs de här villkoren för Vista-konton (“Kontovillkoren”) noggrant. De här Kontovillkoren gäller för registrering, tillgång till och användning av ditt Vista-konto (“Kontot”). Genom att registrera, logga in på eller använda Kontot godkänner du dessa Villkor. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, göra ändringar i dessa Kontovillkor. Du bör granska dessa Kontovillkor varje gång du loggar in på ditt Konto. Vid uppdatering av Kontovillkoren ser du datumet för uppdateringen längst upp på den här sidan. Genom att använda Kontot efter att en ny version av Kontovillkoren har publicerats godkänner du villkoren i den nya versionen.

Villkor för signaturtjänster
Hemsidorna för Vistas signaturtjänster (inklusive VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista) samt de produkter och tjänster som är tillgängliga på dessa omfattas av specifika allmänna villkor. Du samtycker till att följa dessa separata villkor när du får åtkomst till eller använder signaturtjänsternas respektive hemsida (inklusive mobila hemsidor) och relaterade verktyg, program eller tjänster (Hemsidor och appar för signaturtjänster). Läs de allmänna villkor som gäller för våra enskilda Hemsidor och appar för signaturtjänster (Villkor för signaturtjänster) som nämns nedan:

Om konflikt uppstår mellan de här Kontovillkoren och Villkoren för signaturtjänsterna har Villkoren för signaturtjänsterna företräde.

 1. Juridiskt avtal
  De här Kontovillkoren är ett juridiskt och rättsligt bindande avtal mellan dig och Cimpress Schweiz GmbH som är ett schweiziskt aktiebolag och dess indirekt helägda dotterbolag Cimpress plc, som är ett offentligt irländskt aktiebolag. Cimpress Schweiz GmbH och vissa Cimpress plc-dotterbolag hanterar tillsammans Vistas globala e-handelsverksamhet. Vid användning av termen ”Vista” tillsammans med dessa Kontovillkor för en företagsenhet hänvisar termen sammanslaget till Cimpress Schweiz GmbH och de Cimpress plc-dotterbolag som är delaktiga i Vistas verksamhet.

 2. Ditt Konto
  2.1 Ett Vista-konto krävs för att kunna lägga en onlinebeställning eller använda vissa tjänster och funktioner på Hemsidor och appar för signaturtjänster. Vi tillämpar en enkel inloggningsmetod för att du ska kunna använda dina inloggningsuppgifter för alla signaturtjänster, inklusive VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista.
  2.2 Du samtycker till att lämna fullständig, aktuell och korrekt information om dig själv och ser till att hålla informationen uppdaterad. Insamlad personlig information behandlas i enlighet med Vistas sekretess- och cookiepolicy. Du ansvarar för att skydda de inloggningsuppgifter som du använder för att få åtkomst till ditt Konto. Du ansvarar för all aktivitet och alla åtgärder som sker på och via ditt Konto. Du ska omedelbart meddela oss vid obehörig användning av ditt Konto.
  2.3 Du måste vara minst 18 år för att få skapa och använda ett Vista-konto. Genom att skapa ett Vista-konto intygar du att du är över 18 år.
  2.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande pausa eller avsluta våra tjänster eller ditt Konto, tillfälligt eller permanent, oavsett skäl, inklusive men inte begränsat till överträdelse av dessa Kontovillkor, Villkor för signaturtjänster eller ytterligare villkor. Detta omfattar även ditt bruk av Hemsidor och appar för signaturtjänster samt deltagande i oönskad verksamhet. Denna åtgärd sker helt efter vårt eget gottfinnande, och ingen korrespondens kommer att inledas. Du samtycker till att vi inte ska ha någon skyldighet av något slag gentemot dig eller någon tredje part på grund av sådant nekande, sådan inaktivering eller sådant avslutande.

 3. Skadeersättning
  Du samtycker till att du ska hålla Vista och dess chefer, tjänstemän och anställda skadeslösa samt försvara dem mot alla krav, skadeståndsskyldigheter, skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska avgifter och kostnader som uppstår ur eller är kopplade till ditt brott mot dessa Kontovillkor.

 4. Garantiförklaring
  DITT KONTO TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. DU GODTAR ATT DRIFTEN AV KONTOT KANSKE INTE FÖRBLIR OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL.

 5. Ansvarsbegränsning
  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTA ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA FRÅN UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG ELLER INTE VISTA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SKADA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV ELLER PRESTANDA PÅ KONTOT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL SKADOR SOM UPPSTÅR UTIFRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDE, VIRUS, FÖRSENING ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADA ELLER FÖLJD SOM UPPSTÅR AV, ELLER ÄR KOPPLAD TILL, DIN OLÄMPLIGA ELLER OBEHÖRIGA ANVÄNDNING AV DITT KONTO.

 6. Exportlagar
  Du intygar och garanterar att du alltid har följt och ska följa alla tillämpliga restriktioner som härrör från alla relevanta sanktioner och lagar, bestämmelser eller order gällande export och handelskontroll för Förenta nationerna, Europeiska unionen och dess medlemsstater, Norge, Schweiz, Storbritannien, Amerikas förenta stater och alla andra länder vars lagar, bestämmelser eller order gäller för de inblandade parterna eller de aktiviteter som omfattas eller diskuteras i dessa Villkor (tillsammans ”Handelslagarna”) och att du även ska avstå från att utföra någon aktivitet eller underlåta att utföra en aktivitet som utsätter Vista för brott mot Handelslagar eller framtvingande åtgärd eller restriktiva åtgärder under desamma. Du intygar och garanterar vidare att du inte är: (a) utsedd eller på annat sätt sanktionerad enligt, och inte heller ägs (till 50 % eller mer av sina aktieandelar eller rösträttigheter) eller kontrolleras av, eller agerar på uppdrag av, någon part som är utsedd eller på annat sätt sanktionerad enligt handelslagar, eller (b) normalt bosatt, organiserad eller lokaliserad i, och inte heller kommer att direkt eller indirekt överföra produkter eller tjänster från Vistas signaturtjänster till: Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krimregionen (inklusive Sevastopol), den så kallade Folkrepubliken Donetsk (FRD) eller den så kallade Folkrepubliken Lugansk (FRL).

 7. Sekretess- och cookiepolicy
  I [Vistas sekretess- och cookiepolicy] (/sekretess-och-cookie-policy) beskrivs insamling, bruk, behandling, avslöjande, delning och lagring av de uppgifter du delar med oss vid användning av vår Hemsida och ditt Konto, samt hur vi skyddar dem. Vistas sekretess- och cookiepolicy gäller för alla besök på Hemsidorna och all användning av våra tjänster.

 8. Tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning
  8.1 Alla frågor som rör skydd av, intrång på eller missbruk av upphovsrättsskyddat material ska regleras av upphovsrättslagar i USA. Alla andra frågor som rör din tillgång till eller användning av denna Kontot ska regleras av lagarna i Nederländerna. Du samtycker till att FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor inte tillämpas på någon försäljning under dessa Kontovillkor.
  8.2 Alla rättsliga åtgärder eller förhandlingar rörande eller till följd av din tillgång till eller användning av Kontot ska inledas i Amsterdam i Nederländerna. Du samtycker till att underordna dig den behörighet de domstolar som finns i Amsterdam, Nederländerna har, och samtycker till att jurisdiktionsorten är lämplig för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. Du accepterar också att inte i någon rättslig åtgärd eller förhandling som inbegriper Vista hävda att en domstol i Amsterdam i Nederländerna är ett olämpligt forum för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar.
  8.3 Europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning utanför domstolen (ODR-plattform) som kan nås här: http://ec.europa.eu/odr. Vi ingår inte några tvistlösningsförfaranden inför SGC (den nederländska tvistkommittén för konsumentfrågor).